ObčanéČR.cz je občanská iniciativa. Nejedná se tedy o politický subjekt. Politickými či společenskými tématy a procesy se však zabývá, včetně mediální gramotnosti a oblasti kritického myšlení. Tzv. „pandemie covidu“ zcela obnažila kořeny příčiny úpadku společnosti, zkázy ČR a zřetelně se zjevil fenomén MYŠLENÍ jako téma a proces uvnitř společnosti hodné pozornosti. Projekt vznikl v souvislosti s událostmi v Evropě (migrační krize 2015-2016), postupem Evropské unie i jako reakce poměrů na české politické scéně. Situace již tehdy byla mnohem vážnější než si mnozí byli ochotni připustit a nešlo zdaleka jen o migrační vlnu, která začala měnit bezpečnostní situaci Evropanů na migrací citelně zasažených místech! Následovala tzv. „pandemie“ a významnou světovou událostí velkého významu je konflikt na Ukrajině (od února 2022). Pro někoho jsou zmíněné události nesouvisející jednotlivosti Je tomu tak opravdu? Dějiny nejsou složeny z náhodných událostí, ale realizovaných plánů určitých zájmových a vlivných skupin. Lidské konání se odvozuje od schopnosti myslet, plánovat.
Sami se, prosím, zamyslete, nakolik máte naplánovaný den, týden. Pokud podnikáte, pracujete v marketingu, prodeji – všude najdete časový i věcný/cílový itinerář. Ani společnost/firma se neobejde bez plánu, objednávek, dodavatelsko-odběratelských vztahů (just in time).. Stát se rovněž neřídí ze dne na den… Vedení války – útočné či obranné – je velice sofistikovaná a tedy nutně i náročná činnost. O náhodnosti nelze uvažovat. Plány jednoho se střetávají se zájmy jiných. Výsledek může být ovlivněn „náhodností“, ale v důsledku to pouze znamená, že úspěje některá zájmová skupina => REALIZOVANÝ PLÁN, NIKOLIV NÁHODA jako celek! Proto, kdo vidí jednotlivosti, je daleko vzdálen od pochopení reality. Pochopení větších celků a souvislostí, klade velké nároky na jednotlivce už na úrovni základů myšlení (myšlenkové vzory). Ty jsou však lidem od narození deformovány (dětství-rodiče, dospívání-školní systémové „vzdělávání“, dospělost-okolní prostředí, společnost, média).
 

 

 

Historie není hříčka nahodilých událostí. U událostí, které se nám takto jeví, jsme pouze dosud nepochopili podstatu, pozadí a neodhalili skutečnou příčinu. ObčanéČR.cz
Věci v životě se mění, podstata lidského chování však zůstává. Tak jako byly vynalezeny lidstvu prospěšné věci, byly zrovna tak využity proti lidem samotným. Stejné je to i u myšlenek, které v původu mohly být (či se mohly jevit) vznešené, aby později byly zneužity (nebo čas ukázal jejich pravou tvář). Mezi lidmi byli, jsou a budou i nadále ti, kteří chtějí žít v klidu a míru, stejně jako ti, kteří budou iniciovat střety, štvát skupinu proti jiné, vnášet zdroje nesvárů mezi lidi samotné. Vyvolávat války. Bylo to v minulosti a je tomu tak i dnes. Půjdeme-li po linii hledání příčin nalezneme kořeny právě v MYŠLENÍ – chybné myšlenkové vzory, deformované myšlení, slepé a nekritické uctívání kultu Autorit. Přebírání a opakování po někom. V čase tak může vzniknout dogma (nekritické přijetí dokola opakovaného tvrzení za pravdu; někdy se používá pojem „mantra“ není myšleno v duchovním významu, ale pro pravidelnost opakování).

 

 

Vakcíny (covid) jsou bezpečné. Politici, odborníci a další apologeti Agendy sv.Covidu
Co zjistíme, když se zamyslíme...?
Veřejnost uvěřila dokola opakovanému tvrzení, které bylo založeno JEN na udělení podmínečné registrace. Pokud by vše, co bylo schváleno/povoleno zdravotní Autoritou, bylo skutečně bezpečné, nemohlo by NIKDY dojít ke stažení léčiva pro jeho vážné vedlejší účinky na lidský organismus.
Podstatou tohoto příkladu není otázka bezpečnosti (to je záležitost času a zájmu), ale stav myšlení politiků, novinářů, vědců(?) a dalších osob z nejrůznějších oborů společnosti, které tvrzení podporovali a šířili. A to za aktivní součinnosti masových médií. Pokud stále věříte na „objektivní, nezávislá, důvěryhodná média“, přemýšlejte o tom, do jaké míry je uvědomělá žurnalistická obec, která v nich pracuje. Ta samá média, ti samí „žurnalisté/politici/“odborníci““ se stejnou uvědomělostí a schopností myslet, Vás „informují“ o konfliktu na Ukrajině, o EU, o klimatické agendě a čemkoliv dalším. Zamyslete se nad významností tohoto příkladu. Pokud chodíte volit, přemýšlejte nad tím, jakou uvědomělost vlastně volíte?!? Díky covidu a správnému myšlení na elementární úrovni lze mnohé pochopit. Mnohem těžší je získané poznatky mentálně přijmout a zohlednit u voleb! Přestat volit nekompetentní osoby/strany.
Vlastnosti jako chamtivost, uzurpovat moc, vládnout a ovládat dávno přesáhly hranice jedné země či jednoho kontinentu. Již dlouhou dobu probíhající globalizace sice přinesla efektivnější výrobu a levnější zboží, současně také znamená devastaci pracovního trhu, růst velikosti korporací do té míry, že vlády pro ně již nejsou rovnocenným partnerem, ale spíše lokaji pro jejich zájmy. S tím souvisí posilování nejrůznějších lobby, vlivových organizací nesoucí líbivé názvy, financovaných však stále bohatšími korporacemi, které prosazují zájmy nikoliv lidí. To vše probíhá již řadu/desítky let (generace). Pro výrobu je třeba zajistit zdroje – ať je to půda, ropa či jiná komodita – a vhodnou, levnou, pracovní sílu. Dřívější kolonialismus, často provázený válkou, dostal humánnější podobu. Skrze peníze, masová komunikační média a „loajální/amorální/vydíratelné osoby“ je dnes dosahováno téhož aniž by si toho většinová společnost byla vůbec schopna všimnout. V některých případech dochází ke krajnímu řešení – sesazení vlády. Politickým pučem, v horším případě ozbrojenou silou. To vše tu probíhá. Obvykle zdůvodněno veřejnosti v prostoru tzv. demokratických zemí „nedostatkem demokracie“ v příslušné zemi. Považujete snad země na Arabském poloostrově za demokratické? Něco tu nesouhlasí, že?
Po listopadová ´89 privatizace (čti: výprodej) „českého majetku“ zahraničním korporacím byl začátek. Vstupem do EU jsme k ekonomické devastaci přidali devastaci politické suverenity a posunuli proces destrukce země do další fáze. Migrace je součástí dlouhodobých procesů a její dopady se projeví na periodě generací. Lež, manipulace a všudepřítomná propaganda (eurounijní, americká, ruská, demokratická a další) od médií, politiků, akademiků a dalších apologetů Režimu, si již v ničem nezadá s érou do listopadu ´89. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině pokročila konvergence „po-listopadového ’89 Režimu“ v oblasti CENZURY a kriminalizace Režimu nepohodlných osob. Podle některých byl již překonán Orwellův – v době vzniku – nadčasový a utopistický román: 1984. Kontrola všeho a všude, včetně toho, co je „správné/dovolené si myslet“.
Máte-li jakékoliv pochybnosti nad tím, co jste právě četli – v pořádku. Toto úvodní slovo je stručným pojmenováním poměrů. Neslouží pro vysvětlování JAK a PROČ, protože to přesahuje rozsahem rámec úvodního slova. K tomuto účelu jsou určeny totiž Videodokumenty obsahující informace, na které se má a) zapomenout, b) které nemáte vědět. Narušují totiž různé druhy propagandy a manipulací. Především globalistickou propagandu, jejímž výkonným článkem je projekt EU. Uváděné tématicky zpracované informace jsou ve videodokumentech zdrojovány. Zájemce si tak snadno může ověřit předkládané informace. Přehled základních zdrojů – klikni i
Je třeba konfrontovat názory převládající u mainstremových médií (včetně výroků politiků a apologetů Režimu) s fakty. Je třeba jít na úroveň samotných Zdrojů, nikoli pouhých článků. Lze pochopit, že zdaleka ne každý má čas hledat tyto Zdroje, číst je nebo porozumět jejich obsahu. Videodokumenty si kladou za cíl být nápomocny při takové konfrontaci. Zdroje jsou uváděny v popisu videí či v samotném obsahu videodokumentů. Jejich sledováním můžete získat základní povědomí o tom, jak selektivní informace jsou veřejnosti údajně „nezávislými, objektivními a důvěryhodnými“ médii předkládány. Médium nemusí nutně lhát, manipulovat či dezinterpretovat fakta. Základní linií je selektované zpravodajství. Toto jste ovšem schopni vidět teprve v okamžiku, kdy vaše vlastní informační pole přesahuje informační pole médií se selektovaným zpravodajstvím. Pokud chcete uvidět stav tzv. „seriózní žurnalistiky“ dle Režimních kritérií, máte v zásadě dvě možnosti.

 

 

 • 1. Zvýšit vlastní informační pole nad úroveň masových médií. V praxi to tedy znamená rozšíření portfolia zdrojů a zaměřit se na hledání informací, které „masová“ média nepřinášejí ANEBO
 • 2. Více/lépe myslet. Viz. uvedený příklad, který jasně ukazuje na stav (nejen) žurnalistiky, ale i celého řídícího aparátu země (vláda, parlament, zdravotní instituce, akademická obec, lékaři…)
Tímto postupem máte šanci se alespoň trochu přiblížit k realitě anebo odpoutat/uvědomit si iluzi světa vytvořeného z mediálního prostředí masových médií.

Několik slov pro (nejen) mladší generaci, nepamatující éru před listopadem ´89
Patříte k nejzranitelnější věkové skupině jako „objekt“ na který se zaměřuje propaganda všeho druhu – tj. mainstreamová média, pro-unijní politici, akademici, neziskové organizace (často financované z EU-US zdrojů). V tomto směru se neděje nic nového ani překvapivého v porovnání s Režimem před listopadem ´89. Existují obecně platné principy, znalosti z oblasti TECHNOLOGIE MOCI a bylo tedy pouze otázkou času, kdy nastane konvergence postupů tzv. „komunistické“ a „demokratické“ MOCI. Demokratická propaganda (o které široká veřejnost nemá povědomí a podle verze mediálního vzdělávání systémového školství neexistuje) způsobila/spolupodílela se na vzniku, implementaci a ukotvení deformovaného myšlenkového obrazu. Mnozí si totiž mylně demokracii vložili do rámečku Spásy, Mesiáše, Dobrodiní, Ochránce, Dobra apod. Demokracie je pouze forma Moci, nic víc, nic míň. Ostatní související a rozšiřující poznatky patří do oblasti TECHNOLOGIE MOCI.

Při omezené znalosti historie, při ubohé úrovni žurnalistiky, bude pro Vás složité odhalovat mnohé lži či manipulativní techniky, kterým jste vystaveni. Vše Vám bude stěžovat zejména stávající školství(!), které formuje Vaše Ideály (Hodnoty) – ač jste si toho možná ani nevšimli – které máte bránit, podporovat, šířit. Mít Hodnoty či Ideály je v pořádku, ale pozor na to, aby skrze Vaše Hodnoty někdo nezneužil Vaši osobu ke svým záměrům a dosažení cílů skupin, které stojí daleko v pozadí procesu!!! Viz. výše, co jsou dějiny. Tak jako jste neslyšeli o demokratické propagandě, patrně jste neslyšeli ani o propagandě Hodnot. Obě propagandy jsou spolu úzce propojené a vzájemně se podporují. Pokud jen posloucháte opakující se dogmata a mantry aniž byste zkoumali pozadí slov, která slyšíte/čtete, jste snadnou obětí některé propagandy. Žijete v iluzi a čekají Vás mnohá překvapení o kterých jiní již vědí nebo minimálně tuší.
Vaše pozice je složitá. Každý byl jednou mladý, plný ideálů o fungování společnosti a tohoto světa, stejně jako autor tohoto textu. Ideály mohou zůstat, ale pohled na svět se se zkušenostmi, získanými vědomostmi (včetně studia dokumentů a minulosti) a přemýšlením – mění. Pokuste se prosím mít pokoru před sebou samými a nemyslet si, že přečtením X článků či shlédnutím 2 dokumentů o tématu víte a znáte souvislosti. Velké události jsou sofistikované procesy, mají svoje krycí legendy a provázejí je obvykle úmrtí osob, které něco věděli.

Alvarova-Prumysl-lzi-Realita-sveta-str53

Velké úskalí na veřejnost čeká v agendě proti dezinformacím. Pro demokratický režim je oficielně cenzura nepřípustná (Článek 17 odst.3) LZPS) a někteří z toho vyvozují zcela mylné závěry. Dezinformace pochopitelně byly, jsou a patrně budou. Základ agendy je tedy pravdivý, ovšem propagandou získala agenda přidanou funkcionalitu CENZURY. Pokud si myslíte, že je to příliš primitivní, aby si toho nikdo nevšiml, spoléháte na ony novináře, držitele různých ocenění apod. nebo působící v důvěryhodných/prestižních/veřejnoprávních zdrojích, vraťte se výše na příklad „Vakcíny jsou bezpečné“. Patrně jste nad příkladem málo přemýšleli.
Propaganda a přidané funcionality
Pravdivý základ ‚NEČEHO‘ je možné použít i pro jiné účely, pokud se k tomu přidají nové funkcionality. Jako příklad si vezměme programy politických stran. Politici dokola opakují svoje hlavní témata pro veřejnost (ta, kterými se od sebe odlišují). Omáčka v podobě: kvalitnější školství, dostupná lékařská péče, podpora mladých rodin etc. je erárem programů. Veřejnost se směruje podle klíčových témat. Skutečná politická agenda se ovšem skládá z detailnějších částí. Veřejnosti je však sdělován nanejvýš obal než skutečný obsah. Ten se podává zabalený do krásných slov o prosperitě a světlých demokratických zítřcích. Na stejném základu ja vystavena rovněž „klima agenda“. Je úkolem společnosti, aby přišla na to,

 

 

 • a) co tvoří pravdivý základ
 • b) co bylo přidáno propagandou
 • c) co je skutečný záměr/důvod, k čemu přidané funkcionality agendy ve skutečnosti mají sloužit
Nástrahou jsou ověřovatelé faktů/pravdy. Zkratka/obcházení/rezignace na vlastní kritické myšlení (zkoumání informací) vedoucí skrze weby jako Manipulatori.cz či Zvol si Info je primárně testem mediální gramotnosti a schopnosti kritického myšlení jednotlivce. Existuje univerzální postup, jak získat rychlou představu „s kým máte tu čest“.
S kým máte tu čest...?
U „ověřovatelů Pravdy/Faktů“ hledejte příklady, kde rozkryli lži, manipulace, dezinformace, účelové dezinterpretace od:

 

 

 • Vlády, ministerstev
 • Státních institucí (Zdravotní instituce, policie, soudy a další)
 • Veřejnoprávních médií
 • Mezinárodních institucí
Pokud jich najdete málo nebo dokonce nenajdete žádný případ, pak si musíte sami zodpovědět otázku, zda věříte tomu, že MOC sděluje veřejnosti CELOU PRAVDU. Z hlediska TECHNOLOGIE MOCI věřit něčemu takovému je případ naivity.
 Kontrolní otázka:  Upozornili „ověřovatelé Faktů“, že tvrzení „vakcíny jsou bezpečné“, je v lepším případě manipulativní výrok, v horším případě lež?

Na projekt Manipulatori.cz bylo několikrát upozorněno, např. zde a zde.

Osoby s pozadím „Zvol si info“ si udělali „vizitku“ knihou: Nejlepší kniha o FAKE NEWS, dezinformacích a manipulacích. Kniha obsahuje místy věty, odstavce, vyjímečně celou stranu informací s kterými lze určitě souhlasit. Autoři uváděnými příklady Dezinformací/Propagandy/Manipulace (DPM) poukazují opakovaně na Putina a Rusko. Západní propagandu líčí jako „konání dobra“ – např. schazování letáků nad Německem během 2.světové války. Vůči USA se opakovaně trefují do prezidentských voleb 2016 a osoby Trumpa. Jiné a mnohem vážnější příklady z amerického pozadí neexistují? Škoda, že čtenáři nepřipomenuli „dovednosti“ ČT z „prezidentské noci 2016“. Jeden z autorů knihy přece seděl přímo ve studiu… Čtenář se tak nedozví nic o lži západních a US médií před a během války v zemích bývalé Jugoslávie (1999), neexistující zbraně hromadného ničení (Irák 2003) a jiné. Největším propadákem, který by měl myslícího mladého člověka doslova „praštit do očí“- je ovšem jakákoliv absence příkladů (DPM) pocházející od EU…! Na str. 128 knihy autoři píší o přednáškovém turné po českých školách… Možná byli právě ve Vaší škole. Pokud čas dovolí, bude přidána videorecenze s podrobnostmi. Kniha je vhodnou ukázkou úpadku schopnosti nebo zájmu MYSLET, dovednosti pracovat s informacemi a další částí potvrzující destrukci společnosti. Dvojice Mgr.Miloš Gregor, Ph.D., Mgr. et Mgr.Petra Vejvodová (Mlejnková), Ph.D. působí na katedře politologie MU Brno. Vizitka „akademické vzdělanosti“.

Petr Nutil, spoluzakladatel Manipulatori.cz, vydal v r. 2018 knihu: Média, lži a příliš rychlý mozek. Kvalitou je výš než předchozí. Je zajímavé, že teorii umí prezentovat kde kdo, ale její aplikace do praxe selhává. A to je i případ projektu Manipulátoři.cz. Šéfredaktorem je Jan Cemper. Aktuální soudní kauza Mgr.David Šubík (Resetheus) vs. Manipulátoři.cz (jaro 2023). Osoba a spojnice skrze P.Nutila propojují projekt Manipulátoři.czČlověk v tísniprojekt JSNS.cz (mediální vzdělávání)Fond nezávislé žurnalistiky. Také zajímavé zde.

 

Dnešní možnosti technologií umožňují řadu věcí realizovat snáze. Informace z celého světa jsou rychle dostupné, lze publikovat, tvořit videodokumenty. Díky tomu se nám – lidem – nabízí možnost posunout se v poznání o rozsahu lži, iluze, manipulace i cenzury, která je součástí našich životů – mnohem rychleji. Má to však jednu zásadní Podmínku:
Přemýšlet! Zkoumat informace. Klást otázky a hledat na ně správné odpovědi. Neuchylovat se k alibismu nebo k bagatelizaci (hůře k ignorování) nepohodlných faktů jenom proto, že narušují dosavadní vnímání světa a reality. Buďte připraveni měnit sebe i své postoje, pokud k tomu existují zřetelné důkazy. Pochybovat je znakem přemýšlení, existují-li oprávněné důvody, že dokola opakované něco ignoruje (viz. příklad vakcíny jsou bezpečné).
Informace, které jsou ve Videodokumentech uváděny – a doloženy(!!!), nejsou mnohdy v souladu s tím, a) co si máte myslet b) čemu máte věřit c) co máte vědět podle „objektivních, nezávislých, důvěryhodných“ médií, politiků a apologetů všeho druhu.
Citáty Edmund Burke pro dnešní dobu & ObcaneCR.cz

Všechny politické strany a hnutí zvolené ve volbách 2017, 2021 do poslanecké sněmovny představují kombinaci: nekompetence, falešnosti, pokrytectví, prosazování proti-společenských agend, servilitu, vazalství, službu cizím zájmům – to vše na úkor většinové společnosti. Autor projektu ObčanéČR.cz

Politici-Falesnost-Pokrytectvi

Důsledky ignorování/akceptování?

 

 

Lidé u voleb rozmýšlí koho volit. Na každou politickou stranu/hnutí ze sněmovny přitom existuje dostatek důkazů (v různé kombinaci) z následujícího seznamu o tom, že:

 

 

 • vede falešnou politiku
 • trpí nekompetencí (prázdná slova o tom, že mají odborníky)
 • libě znějící slova a skutky jsou v rozporu
 • nedokáží se vypořádat s amorálními jedinci
V praxi to funguje tak, že lidé nakonec jdou volit „toho o něco lepšího“ oproti tomu „horšímu“. Mnozí vědomě akceptují „prohřešky“. Případně alibisticky je vykládají jako selhání jednotlivce. Pokud se příslušná strana nedokáže jasně vypořádat s takovými osobami vnitřně, ukazuje to zřetelně vnitřní hnilobu, vyprázdněnost tzv. Hodnot, o kterým politici rádi před veřejností mluví/vzývají/zaštiťují jimi svá rétorická vystoupení/agendy. U jiných nad vším převládá příslušnost/věrnost/oddanost k nějaké myšlence/agendě/ideologii (EU, levice x pravice, národovectví – seznam může být uvnitř společnosti libovolně dlouhý). Posuzování na žebříčku priorit je vysoce subjektivní a individuální záležitost jedince. Ten se nakonec přidá k určitému táboru stoupenců ‚čehosi‘. Mediální prostor zaplaví „boje“ jednotlivých táborů ve snaze vytvořit přívětivější image, anebo ukázat ostatní jako „ty horší“, což vede k utvrzení příslušnosti ke správnému táboru (působení skupiny na jednotlivce). V závěrečné fázi předvolební propagandy nabízejí média především zavedené/sněmovní strany (o průzkumech, dle nichž se rozhoduje o prostoru v médiích si lze myslet cokoliv).
Vliv mediální scény „objektivních, důvěryhodných a nezávislých“ médií výrazně napomáhá vytvoření myšlenkové mapy u veřejnosti volit ze zúženého výběru stran. V konečné fázi jdou lidé k volbám s tím, že akceptují/ignorují fakta viz. seznam. Po volbách do sněmovních lavic usedají politici předchozích stran, jejichž politika byla v minulosti falešná/[…] Po volbách se lidé diví nad vývojem. Opět vidí rozpory mezi předvolebními slovy a povolební realitou… a tak stále dokola. Dokola lidé opakují stejnou chybu, ale kupodivu očekávají jiný výsledek. Na záčátku je akceptování/ignorování faktů. Vše ostatní jsou už jen důsledky. Volby 2021 do sněmovny jsou/byly ukázkovým příkladem o stavu společnosti. Všechny politické subjekty zvolené do sněmovny ve volbách 2017 (9) vedly falešnou politiku. Logicky ji tedy vedou ty zcela stejné strany z voleb 2021 (7) [již bez KSČM a ČSSD] i po volbách. Proč se tedy lidé diví? Pokud chce společnost něco změnit, musí především začít každý sám u sebe. NIKDO Vás nenutí volit falešnost a pokrytectví. Je to vaše volba, která přináší výše popsané celospolečenské důsledky. Sami politici/apologeti dokáží říkat krásné a pravdivé věty. Např. předseda Senátu M.Vystrčil: „Žádná změna ve společnosti nenastane, pokud nepřistoupíme na změnu v sobě samých.“ i
 Principielní a jednoduchý příklad:  Kdokoliv, kdo již pochopil – z reality produkce nebo procesem myšlení po jiné linii – že veřejnoprávní média nejsou (a ani nemohou být) objektivní (TECHNOLOGIE MOCI), nejsou ani nezávislá (Zákony 483/1991Sb. o ČT [§4] a 484/1991Sb. o ČRo [§4]) a ve volbách volí některou z těchto stran – ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, PIRÁTI, TOP09 – ignoruje skutečnost. Zbylé dvě strany (bráno dle složení sněmovny po volbách 2017) – KSČM, SPD – prokazují falešnost na jiných případech. V případě tzv. „pandemie covidu“ selhaly všechny bez vyjímky! Podívejte se na složení sněmovny po volbách 2021, viz. text výše. Další komentář není třeba. Je třeba se zamyslet a ZMĚNIT. Provést myšlenkovou i postojovou transformaci. Přístup „Menší zlo“ je cesta udržování stávajícího stavu, deformace a vědomá sebekorupce vedoucí k akceptování/ignorování faktů. Opakováním se z toho stává „normalita/standard“ až do fáze, že se nad tím jen málokdo vůbec zamyslí. Společnost to přijme jako šablonu postupu, vzor. „Menší zlo“ vyžaduje hlubší rozbor přesahující rámec tohoto textu. Přemýšlejte nad tím průběžně.

Videodokumenty se snaží přinést zajímavé informace vedoucí k vyvolání zájmu o kritické myšlení – pochopení důležitosti a nutnosti zkoumání informací, které jsou nám – lidem – předkládány Autoritami všeho druhu, na všech úrovních řízení. Uvědomit si, že Autority nejsou etalony Hodnot, ani zdroje postulátů pravdy či celé pravdy. Podnítit zájem o myšlení vedoucí k uvědomnění, jak mocnou zbraní při manipulaci veřejnosti jsou pouhá slova. Techniky manipulace jsou samostatné téma.
Není důležité jak to je, ale jak to vypadá. (První zákon spinu) Průmysl lži, A.Alvarová, 2019, str.7

Velká slova, velká prohlášení, sliby, vyprázdněné fráze – to vše patří do základní výbavy politiků k manipulaci mas. Když politici/apologeti mluví/zaštiťují se/vzývají zodpovědnost (např. během tzv.“pandemie covidu“, klima agenda) – přemýšlejte: Jakou zodpovědnost má poslanec za výši schodku? Co jej motivuje k hospodárnosti – kterou na závěr novoročního projevu 2022 zmínil Vystrčil (viz. výše)? Jaké sankce mu hrozí? Vzpomeňte si – jaké sankce přijali poslanci pro lidi, kteří nebyli „zodpovědní“ během tzv. „pandemie“? Vidíte ten dvojí metr? Kázat vodu a užívat víno?

Jestliže tzv. „pandemie covidu“ (2020-2021) ukázala zřetelně míru falešnosti/nekompetence/hlubokou absenci zodpovědnosti v řídící strukturách státu (která souvisí s absencí kritického myšlení nahrazeného slepou poslušností k Autoritám!!!), pak rok 2022 a konflikt na Ukrajině přinesl poznatek, že ve vládě a parlamentu sedí osoby s psychopatickou deformací osobnosti a to napříč všemi politickými subjekty v parlamentu.
Prezidentské volby 2023 dopadly dle očekávání. Významnou událostí z hlediska informačního přínosu byla skutečnost široké podpory prezidentského kandidáta, poslance SPD, Jaroslava Bašty. S ohledem na to, že SPD vede falešnou politiku, předložením Bašty, z rámce falešnosti nevybočila, ale jen přidala další důkaz k mnoha jiným. Případ „Bašta na Hrad“ je tak výbornou příležitostí k uvědomnění, na jakém stupni se nalézá mimoparlamentní scéna, pokud byla schopna/ochotna tuto osobu podporovat. A zároveň, jaká nízkost je v SPD, pokud za tak vážné situace předloží někoho jako Baštu. Možná se někteří nechali ovlivnit jeho „Novoročním projevem“ jako remake Havlova projevu na úvod roku 1990. Jenže – jak bylo uvedeno výše – slova jsou jen slova. Zkoumejte skutky. To, co se ukrývá za slovy, jejich pozadí. Ty vypráví o dost jiný příběh o Baštovi… (námět na jeden z videodokumentů). Prezidentské volby 2023 tak mimo jiné vyslaly zřetelný signál, že patrně nastal čas generační/personální výměny v prostředí mimoparlamentní opozice. (Zajímavý pohled na projev Bašty 10min)
PS: Bylo použití části Havlova projevu symbolickým vzkazem? Komu?
Námět k přemýšlení

 

 

Pokud byla SPD schopna/ochotna vybrat kandidáta na prezidenta osobu jako J.Bašta, vyvstává logicky otázka: Koho by vybrala do vlády? (pokud by se na ní někdy podílela) Přemýšlejte a snad pochopíte, že HRA by pokračovala dál. SPD je její součástí a v jejím rámci plní určitou úlohu. Úkol tedy zní zodpovědět otázku: Jakou úlohu plní SPD?
Přeji Vám, aby právě přečtené úvodní slovo vedlo k hlubšímu zamyšlení nad obsahem. Příklad „vakcíny jsou bezpečné“ je vstupní branou k pochopení mnohem více věcí a souvislostí o stavu společnosti a v ní probíhajících procesech na všech úrovních a ve všech segmentech. Jenom pojmenování, natož objasňování souvislostí a interakcí, přesahuje rámec úvodního slova. Průběžně se objasňování věnují videodokumenty. Možná uvážím i jinou formu.
Hledejte informace, které se Vám nesdělují. Nenechte se manipulovat pouhými slovy. Zkoumejte jejich pozadí. Pokládejte otázky a hledejte/chtějte znát odpovědi. Prověřujte tvrzení a pamatujte na to, že Autority nejsou etalony Hodnot, zdroje postulátů Pravdy či celé Pravdy. Autor projektu ObčanéČR.cz

Historie není hříčka nahodilých událostí. U událostí, které se nám takto jeví, jsme pouze dosud nepochopili podstatu, pozadí a neodhalili skutečnou příčinu.
portál ObčanéČR